Zadnje pretraživanoObriši sve
Nema rezultata za traženi pojam!

UVJETI KUPNJE

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim stranicama.

Trgovac je All Mall d.o.o. Zagreb, a Potrošač je posjetitelj web shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati odabranim načinom plaćanja i pošalje narudžbu Trgovcu. Cijene su s uračunatim PDV-om. Valuta je hrvatska kuna (kn).

Preuzmi datoteku: Uvjeti kupnje

Predugovorne obavijesti sukladno Članku 57. Zakona o zaštiti potrošača

Slike i opisi dostupni su na mrežnim stranicama www.allmall.hr

Nakon završetka narudžbe kupac dobija obavijest da je narudžba zaprimljena. Slijedi obrada nakon koje kupac dobija potvrdu narudžbe sa podacima za plaćanje.
Poruka sa potvrdom narudžbe potvrđuje sklapanje ugovora na daljinu u smislu članka 5. točke 27. Zakona o zaštiti potrošača.

Načini plaćanja:

Pouzećem – uz uplatu 20% iznosa narudžbe a ostatak po primitku proizvoda.
Virmanskom uplatom (banka, pošta, Fina i Internet bankarstvom) - na IBAN naveden na narudžbi.
Općom uplatnicom (banka, pošta, Fina i Internet bankarstvom) - na IBAN naveden na narudžbi.

Odabrani način plaćanja i cijena za odabrani načun plaćanja navode se u pretponudi.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača
Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
All Mall d.o.o. Božidara Magovca 39 10000 Zagreb
ili na e-mail adresu: reklamacije@allmall.hr 
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete pronaći ovdje: OBRAZAC.

U slučaju da potrošač iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača dužan je o svom trošku vratiti robu trgovcu. Potrošač isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 84. Zakona o zaštiti potrošača) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti. Provjera funkcionalnosti ne podrazumijeva provjeru ispravnosti proizvoda u svakom pogledu.
Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora, vrati proizvod u originalnom obliku kakav je i isporučen, trgovac će u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dokumentacije i dijelova, te ukoliko iste potrošač ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana smatra se da potrošač nije ispunio svoju obavezu povrata robe te trgovac nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora kad je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.
Umanjenje vrijednosti u odnosu na oštećenje ambalaže i/ili oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrditi će se nakon što artikl bude vraćen te ćemo o navedenom obavijestiti kupca.

Trgovac jamči potrošaču sva prava vezana uz odgovornost za materijalne nedostatke koja mu Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača pripadaju.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Ukoliko je kupac pravna osoba, pravila su propisana Zakonom o obveznim odnosima.

Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

Materijalni nedostaci za koje Prodavatelj odgovara sukladno članku 400. Zakona o obveznim odnosima:
- Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
- Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
- Ako stvar treba instalirati ili montirati Prodavatelj ili osoba za koju on odgovara, rizik prelazi na kupca u trenutku u kojem je dovršena instalacija odnosno montaža.
- Predmnijeva se da je svaki nedostatak stvari, kao i stvari s digitalnim elementima koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
- Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Sukladno članku 401. Zakona o obveznim odnosima materijalni nedostak postoji:
- ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
- ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
- ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
- ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
- ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,
- ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
- ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju, osim ako Prodavatelj ako dokaže da nije znao niti je mogao znati za tu izjavu, ili da je do trenutka sklapanja ugovora javna izjava bila ispravljena na jednak ili usporediv način kao i kada je dana, ili da ta javna izjava nije mogla utjecati na donošenje odluke o kupnji.

Nedostaci ne postoje ako je, u trenutku sklapanja ugovora, Potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje nedostataka i ako je potrošač to izričito i zasebno prihvatio prilikom sklapanja ugovora.

Nedostaci za koje Prodavatelj ne odgovara:
- Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
- Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku ovlašten je:
- zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka,
- zahtijevati od prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka,
- zahtijevati razmjerno sniženje cijene ili izjaviti da raskida ugovor, tek ako prodavatelj nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak ili je iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za kupca
- uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok prodavatelj ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke.

Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete. Teret dokaza da je nedostatak neznatan je na prodavatelju.
Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj.

Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Potrošač je dužan prilikom preuzimanja paketa provjeriti eventualna oštećenja ambalaže koja bi upućivala na mogućnost oštećenja artikla unutar nje (poderani najlon, udubljeni ili probijeni karton, nagnječenje ambalaže, mrlja od vlage ili masnoće, odlomljen stiropor i slično) i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio te o tome sastaviti zapisnik, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja te o tome odmah obavijestiti trgovca. Potpisom na skeneru, potpisom dostavnice ili drugog dokumenta prilikom preuzimanja potvrđujete da ste pošiljku primili u neoštećenoj ambalaži, bez nepravilnosti.

Sukladno Članaku 49. Zakona o zaštiti potrošača, NN 19/2022 rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on naveo, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio. Jamstvo za ispravnost prodane stvari (garancija) daje uvoznik i/ili proizvođač.
Trgovac zajedno sa kupljenom robom predaje potrošaču jamstveni (garancijski) list kojim proizvođač jamči ispravnost stvari u tijeku određenog vremena. Trgovac sa kupljenom robom također potrošaču predaje upute za upotrebu te ostalu zakonima propisanu dokumentaciju. Primljeno potrošač mora prekontrolirati i ukoliko primjeti nedostatke obavijestiti prodavatelja odmah po primitku robe, a najkasnije u roku od osam dana.
Trgovac jamči potrošaču sva prava vezana uz odgovornost za materijalne nedostatke koja mu Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača pripadaju. Minimalni rok jamstva je dvije godine i u slučaju kada trgovac ili distributer daju kraći rok jamstva.

Polog potrošač ostavlja u slučaju narudžbe specifičnih artikala, i to u vrijednosti 20% maloprodajne cijene.

Prodavatelj i potrošač obostranim prihvatima narudžbe i pretponude te plaćanja robe u cijelosti od strane potrošača zaključuju Ugovor o prodaji. U slučaju nesuglasica prodavatelj i potrošač će nastojati problem riješiti međusobnim dogovorom. U slučaju spora između potrošača i prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje, a ako to neće biti moguće određuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Za detaljan pregled pojedinih zakona kliknite na link ispod:
Zakon o zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15, 14/19, 19/22
Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21
Zakon o elektroničkoj trgovini NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19
Online Dispute Resolution - platforma Europske komisije za rješavanje sporova putem interneta

Ostale informacije
Proizvodi se naručuju preko košarice ili preko e-mail-a. Ukoliko trgovac nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, isporučiti će one koje može.
S isporukom tih proizvoda poslati će potrošaču e-mail s predviđenim rokom za isporuku preostalih proizvoda. Kupac može u roku od 3 dana otkazati isporuku preostalih proizvoda.

U većini slučajeva, narudžbe pristigle i uplaćane radnim danom do 12:00 sati, otpremaju se prema potrošaču drugi dan preko kurirske službe Intereuropa. Ovo je uobičajena procedura, nije pravilo.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt ili do mjesta najbližeg ulazu u objekt, a do kojeg je moguće doći dostavnim vozilom. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Dostava sa uslugom unosa u objekt je trenutno dostupna samo za područje Zagreba te se dodatno plaća (ponuda na upit).
Proizvodi se šalju putem prijevozničkih tvrtki koje obavljaju usluge transporta. Dostava robe se naplaćuje prema težini artikla i obračunava se na ponudi po zaprimljenoj narudžbi.
Cijena usluge dostave na otoke se uvećava za 50% od redovne cijene te se iskazuje na ponudi koja slijedi po zaprimljenoj narudžbi.
Raspored expressne dostave za otoke i rijetko naseljena područja: Preuzmi datoteku

Rok isporuke je tri do sedam radna dana za artikle koji su raspoloživi odmah. Neke artikle potrebno je povući sa vanjskog skladišta i u tom je slučaju rok isporuke sedam do četrnaest radnih dana. Iznimka su artikli koji se dobavljaju isključivo po narudžbi, a za koje je rok isporuke od 45 do 60 dana. Točan rok isporuke možete provjeriti sa našim prodajnim savjetnicima na allmall@allmall.hr ili na telefone 01/7888-799 ili 01/7888-899.
Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi.
U slučaju da potrošač naruči robu i odbije je primiti, trgovac ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

Knjiga žalbe: reklamacije@allmall.hr

Za sve dodatne informacije o uvjetima kupnje, proizvodima, rokovima isporuke i načinu poslovanja molimo kontaktirajte naše djelatnike na 01/6217-808 i 01/6217-809 te na e-mail adresu allmall@allmall.hr